yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 44. Толкования стиха

Стих 43