yandex

Евангелие от Марка, Глава 14, стих 3. Толкования стиха

Стих 2