yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 49. Толкования стиха

Стих 48