yandex

Евангелие от Марка, Глава 10, стих 37. Толкования стиха

Стих 36