yandex

Евангелие от Марка, Глава 9, стих 1. Толкования стиха

Стих 50