yandex

Евангелие от Марка, Глава 16, стих 1. Толкования стиха

Стих 20