yandex

Евангелие от Марка, Глава 12, стих 1. Толкования стиха

Стих 44