3-я книга Ездры, Глава 16, Стих 51

Синодальный перевод
Синодальный перевод
так правда возненавидит неправду, украшающую себя, и обвинит ее в лице, когда придет Тот, Кто будет защищать преследующего всякий грех на земле.
Церковнославянский перевод
тaкw возненави1дитъ прaвда непрaвду, є3гдA ўкрашaетсz, и3 клеве1щетъ на ню2 въ лице2, є3гдA пріи1детъ и4же защищaетъ и3зыскyющаго всsкъ грёхъ на земли2:
Церковнославянский перевод (транслит)
тако возненавидит правда неправду, егда украшается, и клевещет на ню в лице, егда приидет иже защищает изыскующаго всяк грех на земли:
ბიბლია ძველი ქართულით
ასე მოიძულებს მართლმსაჯულება უკეთურებას, როცა თავს იმკობს იგი, და პირისპირ დასდებს მას ბრალს, როცა მოვა ის, ვინც დაიცავს ყველა ცოდვის გამომჩხრეკელს დედამიწის ზურგზე.
Българска синодална Библия
тъй правдата ще намрази неправдата, която се кичи, и в лицето й ще я обвини, когато дойде Оня, Който ще брани гонителя на всеки грях по земята.
Latina Vulgata
sic zelabitur iustitia iniquitatem cum exornat se, et accusat eam in faciem, cum venerit qui defendat exquirentem omnem peccatum super terram.